Organizačné a ekonomické služby

Vieme spoľahlivo a moderne zabezpečiť komplexnú správu bytového domu v snahe čo najlepšie prevádzkovať a udržiavať zverený majetok. V oblasti prevádzky a opráv bytového domu vyhodnocujeme cenové ponuky podľa kritérií vlastníkov bytov. Prečítajte si viac...

Sledujeme a upozorňujeme na povinné revízie vyplývajúce
z platných legislatívnych predpisov a nariadení (elektrické
a plynové zariadenia, bleskozvod, výťah, komín) a dodržiavanie požiarnych predpisov.

Zhromažďovanie financií fondu opráv bytového domu sa zabezpečuje prevodom na samostatnom bankovom účte. Pri finančnom riadení účtu bytového domu spolupracujeme so zástupcami vlastníkov alebo predsedom rady SVB pri tvorbe prevodného príkazu formou SMS správy, čím je zabezpečená okamžitá informácia
o akomkoľvek pohybe na účte domu.

Komplexnú evidenciu bytového domu a účtovníctvo vedieme pomocou programu EasySVB. Výber programu pre správu bytového domu je zásadný pre správcu
a dôležitý pre vlastníka bytu.

Program EasySVB ponúka komplexnú účtovnú administratívu bez potreby externých spracovateľov dát ako sú údaje z meradiel vody alebo indikátorov spotreby tepla na vykurovacích telesách. Výstupy z programu sú prehľadné a zrozumiteľné pre vlastníka bytu, čo sa nám potvrdzuje už niekoľko rokov.

Zárukou bezchybnosti pri tvorbe ročného vyúčtovania je prepojenie účtovníctva s rozúčtovaním skutočných nákladov spojených s prevádzkou bytového domu pre jednotlivých vlastníkov. Mesačné zálohové predpisy na úhradu platieb pre vlastníkov bytov pripravujeme podľa ich skutočných spotrieb a reálnych nákladov.

V prípade vzniku nedoplatkov hľadáme najvhodnejšie riešenie na vyrovnanie dlhu voči bytovému domu. Ak sa nepodarí dohodnúť s neplatičom pristupujeme k podaniu návrhu na súd na vydanie platobného rozkazu neplatičom. Spolupracujeme s dražobnými kanceláriami pri vymáhaní nedoplatku formou dobrovoľnej dražby.
Skryť...


Technická podpora

Dodávatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, spĺňajú náročné kritériá. Pravidelne preverujeme, či všetko prebieha v súlade s dohodnutými pravidlami a či sú naši klienti spokojní. Prečítajte si viac...

Dávame priestor pre spoluprácu s preferovaným dodávateľom služby. Prednosť má vždy návrh vlastníkov bytov. Odporúčanú spoločnosť alebo fyzickú osobu vieme začleniť do nášho procesu správy domu a spoločne pracovať na zveľaďovaní bytového domu. Ide o služby ako upratovanie, starostlivosť o zeleň, zimná údržba, drobné opravy a servis (stolár, murár, inštalatér, elektrikár, vodár).
Skryť...


Služby a poradenstvo v oblasti modernizácie a údržby

Pri obnove bytového domu poskytujeme poradenstvo a pomoc pri získaní štátnej dotácie alebo úveru zo Štátneho fondu pre rozvoj bývania. Prečítajte si viac...

Vybavenie komerčného úveru na zateplenie a odstránenie systémových porúch bytového domu je u nás samozrejmosťou. Spolupracujeme s nezávislými projektantmi pri príprave projektov na modernizáciu bytového domu a aktívne navrhujeme činnosti smerujúce k zvýšeniu komfortu a hodnoty majetku (výmena stúpačiek a ležatých rozvodov vody, odpadu, plynu, výmena okien, vstupných brán, zvončekov, schránok a pod.).
Skryť...


Poradenstvo a služby pre SVB

Poskytujeme poradenstvo v oblasti spracovania spoločenských zmlúv pre Spoločenstvá vlastníkov bytov, pomoc pri ich zakladaní a všetkých legislatívnych povinností pri správe bytového domu. Prečítajte si viac...

Z vlastnej skúsenosti vieme, aké špecifické požiadavky pri výkone správy domu má spoločenstvo vlastníkov bytov. Ak Vaše spoločenstvo hľadá spoľahlivého partnera na spoluprácu v oblasti komplexnej účtovnej administratívy, neváhajte a obráťte sa na nás.

Okrem ekonomických služieb vieme efektívne nadviazať spoluprácu so spoločenstvom vo všetkých oblastiach správy domu, podporovať jeho aktivity a napĺňať stanovené ciele. V rámci spolupráce poskytujeme bezplatné poradenstvo o možných úsporách energie a opatreniach na jej efektívne využívanie.
Skryť...

Naša pracovná filozofia


Bližšie k Vám

Našou prioritou je správa bytového domu komplexne bez rozdelenia administratívnych úloh či organizačných služieb spojených s prevádzkou a údržbou domu a prenášania kompetencií na iné osoby.

Všetko u nás

Žiadne vybavovanie žiadostí typu „z dverí do dverí“. Všetko, čo potrebujete, nájdete na jednom mieste kedykoľvek a bez zbytočného obmedzovania na stránkové dni či hodiny.

Inovatívne nástroje

Uvedomujeme si naliehavosť elektronickej doby na zmenu formy komunikácie a prístupu k informáciám. Prostredníctvom internetu môžeme efektívnejšie riešiť všetky Vaše otázky spojené so správou bytov.


Counseling

Counseling je inovatívna forma moderného poradenstva zameraného na osobný a profesionálny rozvoj, ktorým pomáhame zlepšiť životy a prácu našim klientom.


Škola empatie

Vôľa rozvíjať sa je silnejšia ako trpezlivosť čakať, že niečo len tak príde samo a podporí náš rast. Preto sme v rámci nášho voľného času absolvovali prvý - základný ročník Školy empatie v Košiciach. Prečítajte si viac...

Škola empatie je štúdium celostného counselingu zameraného na osobný a profesionálny rozvoj. Tréningovú skupinu tvorilo 16 ľudí z rôznych pracovných oblastí a bolo úžasne sledovať účinky tohto metodického prístupu na ich osobnom raste.

Psychofonetika nás nesmierne obohatila v osobných, sociálnych, ale hlavne profesionálnych zručnostiach. Máme silné prianie podporiť tento program a tréning pre profesionálny rast všade tam, kde by to mohlo byť skutočne prínosné. Sme presvedčení o tom, že táto cesta riešenia problémov je veľmi účinná a efektívna aj v prostredí bytového domu a spoločenstve ľudí. Skryť...


Psychofonetika ako nástroj osobného rozvoja

Psychofonetika je forma celostného counselingu, koučingu a terapie ako aj nástrojom osobného rozvoja. Prečítajte si viac...

Je vystavaná na základoch psychosofie, práce s gestom, práce s hláskami a metodickou empatiou. Umožňuje klientovi prevziať zodpovednosť za vlastný život, rozpoznať nové zdroje, uvidieť čo je nevidené a postarať sa o tú časť seba, ktorá potrebuje liečenie.

Zakladateľom psychofonetiky je Yehuda Tagar – terapeut a učiteľ pôvodom z Izraela s bulharsko-ukrajinskými koreňmi. Pôsobil v Austrálii, Juhoafrickej republike a Anglicku. Už niekoľko rokov vedie kurzy osobného rozvoja a terapeutického counselingu na Slovensku. Ako divadelný režisér objavil, že v geste a hláskach sa skrýva terapeutická sila, čo ho podnietilo aby vyvinul vlastnú terapeutickú metódu - psychofonetiku. Skryť...


Bezplatný counseling pre naších klientov

Chceme byť dobrí v tom, čo robíme a užitoční v tom, čo ponúkame. Rozhodli sme sa, že naším klientom poskytneme priestor, náš čas a skúsenosti v rámci tréningu psychofonetického counselingu bezplatne. Prečítajte si viac...

Ak máš tému na riešenie je už iba na tebe dohodnúť si stretnutie s Marekom alebo Luciou. Ďakujeme za tvoj čas a záujem o psychofonetický counseling, ktorý aj z osobnej skúsenosti považujeme za základ zdravého a rozvíjajúceho sa pracovného prostredia. Skryť...


Program pre organizácie a obchodné spoločnosti

Nadácia PACE okrem iného vytvorila špeciálny program pre organizácie a obchodné spoločnosti s názvom GROW – Generating Renewal of Organisation & Work s cieľom ponúknuť komplexné poradenstvo a odborné školenie na pracovisku cez program s názvom „Humanizáciu pracoviska“. Prečítajte si viac...

Opýtajte sa nás na program
EasySVB

Máme bohaté skúsenosti s prácou v tomto programe, o ktoré sa vieme s Vami podeliť.


Pre každý bytový dom sa vedie samostatné účtovníctvo v správcovskom programe EasySVB, a tým je vytvorená záruka prehľadného vedenia účtovníctva. Tvorba zostáv a prehľadov pre vlastníkov (napr. tvorba a čerpanie fondu opráv a iné) sa získava priamo z účtovnej evidencie a nie z externého správcovského programu, čím je zabezpečený súlad medzi účtovníctvom a tvorbou finančných zostáv.

Súčasťou správcovského programu EasySVB je internetová služba EasyDom, ktorá umožňuje každému vlastníkovi prístup k prehľadu svojich zálohových platieb či pohľadávok, k dokumentom, zmluvám, faktúram za služby, a to kedykoľvek a kdekoľvek. Systém EasyDom vytvára priestor aj pre diskusiu na aktuálne témy v rámci správy bytového domu a umiestňovanie oznamov
na e-nástenke.


Sme výhradní predajcovia programu pre východné Slovensko.

V prípade záujmu o kúpu programu a podmienkach školiacich kurzov použivania programu kontaktujte Mareka.

Príďte k nám

Obchodná 2, 040 01 Košice

pondelok - štvrtok od 9.00 do 16.00